25. 1. Miloš

Zítra: Zora
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Povinně zveřejňované informace > Povinně zveřejňované informace - původní

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví sktrukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Městys Vladislav

2. Důvod a způsob založení

Městys Vladislav (dále jen městys) vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je městys základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území městyse. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území. Městys spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
Nadřízeným správním orgánem orgánu městyse, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Vysočina.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Městys Vladislav, Vladislav 76, 675 01 Vladislav
 
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Městys Vladislav, Vladislav 76, 675 01 Vladislav
 
4.3. Úřední hodiny
 
Pondělí: 7:00-17:00
Úterý: 7:00-14:30
Středa: 7:00-17:00
Čtvrtek: 7:00-14:30
Pátek: 7:00-12:00
 
 
4.4. Telefonní čísla
pevné linky: 568 888 107, 568 888 720
 
4.5 Datová schránka
dk3baj6
 
4.6. Adresa internetové stránky
 
4.7. Adresa e-podatelny
podatelna : ouvladislav@cbox.cz
 
4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu:  UniCreditBank č.ú.2107763824/2700

6. IČ

00290661

7. DIČ

CZ00290661

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
 
Kontaktní poštovní adresa :
Městys Vladislav, Vladislav 76, 675 01 Vladislav
 
 
Telefonní spojení :
pevná linka 568 888 107, 568 888 720
 
Datová schránka:
dk3baj6
 
Všeobecná elektronická adresa Úřadu Městyse Vladislav :
 
Adresa internetové stránky :
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
  • komu je žádost určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává s uvedením dalších údajů podle ust. § 14 odst. 2 zák.č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná podání je možno podat osobně, písemně nebo elektronicky  následujícími způsoby:
- osobně na úřadu Městyse Vladislav u všech administrativních zaměstnanců úřadu
Pracovní doba:
 
Pondělí: 7:00-17:00
Úterý: 7:00-14:30
Středa: 7:00-17:00
Čtvrtek: 7:00-14:30
Pátek:

7:00-12:00

 

-  písemně na adrese  Úřad městyse Vladislav, Vladislav 76, 675 01 Vladislav
- elektronicky na adrese ouvladislav@cbox.cz

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

14. Předpisy 

14.1. Nejpoúžívanější právní předpisy.pdf

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytnutí informací

 

Položka
Sazba
vyhledávání a zpracování informací  ( v případě mimořádně náročného vyhledávání) .Účtuje se každých započatých 30 min.
100,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)
2,50 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
15,00 Kč
ostatní náklady ( např. CD)
podle skutečně
vynaložených nákladů
 
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
žádná nejsou

16. Licenční smlouvy

16.1. licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány
16.2. výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.